చిరునామ :

మేనేజర్, మూసీ సాహిత్య సాంస్కృతిక చారిత్రక మాసపత్రిక,
2-2-1109/బికె-ఎల్ఐజి-10, బతుకమ్మకుంట, బాగ్ అంబర్ పేట,
హైదరాబాద్ - 500013

ఫోన్ : 9494715445, 9347971177
Email: editormusi@gmail.com