దైవ చింతన నేర్పగ తరలు క్రోధి

అదిగో క్రోధను పేరుతో భువికి రానే వచ్చె నీ వత్సరంబిదిjైునం ఇసుమంత మంచితనమున్‌ బెంచెనో చూడన్వలెన్‌ముదమారన్‌ ప్రభులెల్ల బుద్ధిమతులై మోదాన పాలించి,…

కాలము – మానము

కలయతి ఆయుః కాలయతి, సర్వాణి భూతాని ఆయువును లెక్కించునది, ప్రాణులన్నింటికిని కారణమైనది, నలుపు, లోహము, యముడు, శివుడు, ఘడియ మొదలగు కాల…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’రాజు ప్రశ్నలు – ‘భీష్మ’ సమాధానాలు -1

ఉపోద్ఘాతం: మహాభారతం వివిధ రకాల ఆలోచనలు గల వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తుంది. భారతం ఒక గ్రంథమే అయినప్పటికి అది అనేక…