కాలము – మానము

కలయతి ఆయుః కాలయతి, సర్వాణి భూతాని ఆయువును లెక్కించునది, ప్రాణులన్నింటికిని కారణమైనది, నలుపు, లోహము, యముడు, శివుడు, ఘడియ మొదలగు కాల…

కోరిక

కోరికలే అన్ని రకాల సమస్యలకు, బాధలకు మూలం అంటూ ప్రాచ్య పాశ్చాత్యమైన అన్ని రకాల వేదాంత వ్యవహారాలు చెప్తూనే ఉన్నాయి. బౌద్ధం…