కె.కె. వెంకటశర్మకు

సౌందర్య హృదయంఏమయ్య ! నీవయ్య! యెచ్చోట కెళ్ళావు?విద్యార్థి లోకమున్‌ వీడినావె!ఎన్ని విద్యలు నేర్చి యెంత యాలోచించిసాధన విడువక సాగినావె !శాస్త్ర సాంకేతిక…