మహాభారతం: ‘ధర్మ’ ప్రశ్నలు ‘భీష్మ’ సమాధానాలు – 4

‘ఆశ’ ప్రతిమనిషికి జీవగుణంగా వచ్చే లక్షణం. దీని గురించి ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు ఒక విధంగా, వ్యక్తిత్వ వికాస ఉపన్యాసకులు మరో విధంగా…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’ ప్రశ్నలు – ‘భీష్మ’ సమాధానాలు – 2

చాలామంది కొన్ని సార్లు ఊహించని సమస్యల్లో ఇరుకుంటారు. వారిని చుట్టూ శత్రువులు కమ్ముకుని భయానికి గురిచేస్తారు. అప్పుడు రక్షించే వారు కనిపించకుంటే…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’రాజు ప్రశ్నలు – ‘భీష్మ’ సమాధానాలు -1

ఉపోద్ఘాతం: మహాభారతం వివిధ రకాల ఆలోచనలు గల వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తుంది. భారతం ఒక గ్రంథమే అయినప్పటికి అది అనేక…

మహాభారతం: ‘ధర్మ’ ప్రశ్నలు – ‘భీష్మ’ సమాధానాలు -3

మనిషిని పోలిన మనిషి మరొకరు ఉండరు అంటారు. ఉప్పు కప్పురం వలె ఒకే తీరుగా కనిపించిన వారిలో పుణ్య పురుషులు వేరంటారు.…